แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
วิทยาลัยนานาชาติ
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา 01-09-2562 ข้าราชการ ข448
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 963
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.จิระชัย ยมเกิด 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 655
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 01-09-2562 ผู้เชี่ยวชาญ 100
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 1021
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.จิระชัย ยมเกิด 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 655
อาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 1131
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข448
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 1021
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 1021
อาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 1131
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.จิระชัย ยมเกิด 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 655
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 963
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข448
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 01-09-2562 พนักงานราชการ 100
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 01-09-2562 พนักงานราชการ 100
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290