แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ 01-10-2561 ข้าราชการ 260
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช 01-12-2559 ข้าราชการบำนาญ 919
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช 01-12-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 919
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 260
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 260
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290