แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์ 01-12-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 743
นางแสงจันทร์ ศรีวังพล 01-01-2562 ข้าราชการ ข335
นางรจนา อุดมรักษ์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 370
นายอภิชาติ หมั่นวิชา 01-07-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 369
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น 20-08-2557 ข้าราชการ 333
นายธนกร เคหา 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 371
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ 01-07-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 071
นายครรชิต ชมภูพันธ์ 01-07-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 423
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ 30-09-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 495
นางจิราพรรณ เคหา 01-07-2554 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 890
นางจิราพรรณ เคหา 01-07-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 890
อาจารย์ยุทธนา สุนันตา 20-10-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1075
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ 30-09-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 495
อาจารย์สุรีรัตน์ ถือแก้ว 02-03-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 855
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ 01-07-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 071
นายอภิชาติ หมั่นวิชา 01-07-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 369
นายครรชิต ชมภูพันธ์ 01-07-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 423
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น 20-08-2557 ข้าราชการ 333
นางแสงจันทร์ ศรีวังพล 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข335
นางแสงจันทร์ ศรีวังพล 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข335
นางรจนา อุดมรักษ์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 370
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290