แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี 01-07-2560 ข้าราชการ ข478
อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย 01-07-2560 ข้าราชการ ข268
น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน 09-01-2563 พนักงานมหาวิทยาลัย 567
น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล 01-04-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 566
นายธวัชชัย มานิตย์ 01-07-2560 ข้าราชการ ข315
นายอำนาจ ชิดทอง 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 368
รองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร 01-10-2562 พนักงานราชการ 1054
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข230
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ 02-10-2560 ข้าราชการ ข477
อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ 01-06-2560 ข้าราชการ ข480
น.ส.นิลนี พรมปิงเครือ 01-05-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 569
อาจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา 14-07-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 590
น.ส.สาลินี วงศ์แปง 02-10-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 888
น.ส.ธิดารักษ์ รัตนมณี 01-08-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 889
น.ส.สาลินี วงศ์แปง 02-10-2557 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 888
อาจารย์รงรอง วงษ์วาล 19-12-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 945
อาจารย์ตุลชัย บ่อทรัพย์ 09-01-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 946
อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ 01-02-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 552
นายณัฐภัทร ดาวสุข 01-11-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1151
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ 02-10-2560 ข้าราชการ ข477
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์โสม 06-06-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 937
อาจารย์สุปิยา ปัญญาทอง 18-11-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1028
นายณัฐภัทร ดาวสุข 01-11-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1151
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี 02-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 634
อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ 03-03-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 499
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ 06-03-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1029
อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ 17-08-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1132
อาจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล 21-08-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1133
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช 01-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1134
อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข480
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข230
อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข268
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข478
นายธวัชชัย มานิตย์ 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข315
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ 02-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข477
นายณัฐภัทร ดาวสุข 01-11-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1151
อาจารย์ธีรภัทร จิโน 03-09-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 1135
น.ส.สาลินี วงศ์แปง 02-10-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 888
อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร 04-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 1056
อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ 15-08-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 1049
อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์ 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 1052
รองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 1054
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี 02-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 634
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์โสม 06-06-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 937
อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล 22-11-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 1148
น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน 09-01-2563 พนักงานมหาวิทยาลัย 567
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290