แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายนพพร สุนะ 01-11-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 756
นางยุคนธร ชำนาญ 01-06-2560 ข้าราชการ ข042
นายสมพร เกตุตะคุ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 239
อาจารย์มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ 01-10-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาวรรณ อาชาเพ็ชร 11-08-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 546
อาจารย์พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล 01-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 549
น.ส.อุรัชชา สุวพานิช 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 730
นางศิริพรรณ ขยัน 01-01-2562 ข้าราชการ ข405
นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย 16-11-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 800
อาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ 25-10-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 548
น.ส.พัชรียา ข่ายสุวรรณ 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 884
น.ส.เพียรสว่าง บูชา 28-11-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 487
อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล 01-12-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1138
นางศิริพรรณ ขยัน 01-01-2562 ข้าราชการ ข405
นางยุคนธร ชำนาญ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข042
นางศิริพรรณ ขยัน 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข405
อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม 21-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 551
นายสมพร เกตุตะคุ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 239
น.ส.อุรัชชา สุวพานิช 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 730
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาวรรณ อาชาเพ็ชร 11-08-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 546
น.ส.เพียรสว่าง บูชา 28-11-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 487
นางศิริพรรณ ขยัน 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข405
นายสมพร เกตุตะคุ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 239
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา 10-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 545
น.ส.พัชรียา ข่ายสุวรรณ 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 884
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290