แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางคุณัญญา รุ่งรวีนันทเณศ 01-06-2560 ข้าราชการ ข326
น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ 15-03-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1107
น.ส.อรพรรณ พรหมใจ 15-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 565
นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 29-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 362
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล 02-10-2560 ข้าราชการ ข234
นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย 01-06-2560 ข้าราชการ ข495
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว 01-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 513
น.ส.จิราพร มอญเลิศ 01-10-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 512
นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย 01-06-2560 ข้าราชการ ข495
นายเทพพิทักษ์ บุญทา 15-03-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 058
น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ 15-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1107
นายเทพพิทักษ์ บุญทา 15-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 058
นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย 01-06-2560 ข้าราชการ ข495
น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ 15-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1107
นายเทพพิทักษ์ บุญทา 15-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 058
อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี 01-11-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 862
นายเทพพิทักษ์ บุญทา 15-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 058
น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ 15-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1107
นางคุณัญญา รุ่งรวีนันทเณศ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข326
นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข495
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล 02-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข234
อาจารย์โดม อดุลย์สุข 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 483
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290