แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะเศรษฐศาสตร์
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.กาญจนา ชิดทอง 09-08-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 410
อาจารย์วาสนา สุขกุล 01-10-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 535
น.ส.มุทิตา ซิงห์ 20-11-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 536
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข106
น.ส.กาญจนา เขื่อนแก้ว 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 350
รองศาสตราจารย์ธนรักษ์ เมฆขยาย 01-06-2560 ข้าราชการ ข023
น.ส.อำภา วิรัตน์พฤกษ์ 01-01-2562 ข้าราชการ ข270
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล 01-06-2560 ข้าราชการ ข263
น.ส.นฤมล แก้วป้อม 03-09-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 503
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ จันทนพศิริ 14-11-2559 ข้าราชการ 095
น.ส.เดือนแรม บ่อเงิน 20-07-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 504
น.ส.เบญจวรรณ จันทร์แก้ว 01-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1110
น.ส.ทวีพร อดเหนียว 13-11-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 881
นายจีระศักดิ์ วงษาปัน 01-07-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 880
น.ส.เบญจวรรณ จันทร์แก้ว 01-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1110
อาจารย์รนกร สุภจินต์ 07-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย -
อาจารย์เกวลิน สมบูรณ์ 02-02-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1043
อาจารย์กัญชลิกา คงย่อง 01-04-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 797
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ จันทนพศิริ 14-11-2559 พนักงานราชการ 095
รองศาสตราจารย์ธนรักษ์ เมฆขยาย 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข263
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข106
น.ส.อำภา วิรัตน์พฤกษ์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข270
นายชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ 17-04-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 242
น.ส.อำภา วิรัตน์พฤกษ์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข270
น.ส.มุทิตา ซิงห์ 20-11-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 536
น.ส.ทวีพร อดเหนียว 13-11-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 881
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290