แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล 01-10-2560 ข้าราชการ ข576
อาจารย์จิตตรัตน์ ตันเสนีย์ 06-10-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 651
อาจารย์พสุนิต สารมาศ 21-04-2540 ข้าราชการ 533
อาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล 12-12-2546 พนักงานมหาวิทยาลัย 087
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข577
อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ 30-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 397
อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี 01-06-2560 ข้าราชการ 284
อาจารย์ภาคศิริ ทองเสน 01-06-2560 ข้าราชการ ข605
อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์ 23-03-2542 ข้าราชการ 609
น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์ 17-11-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 607
อาจารย์ภัทธีรา อินใจ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 225
อาจารย์ลักขณา ชาปู่ 01-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 956
รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง 21-04-2537 ข้าราชการ 420
น.ส.พนิดา พละปัญญา 01-08-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 407
อาจารย์อุดมวิทย์ นักดนตรี 24-10-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 538
น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน 28-08-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 507
อาจารย์จิราภา สุภา 11-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 537
อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ 02-05-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 346
น.ส.ยุภา วิเศษศร 01-01-2562 ข้าราชการ ข108
อาจารย์สุนันทา อินคำเชื้อ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 226
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิดา ภู่ทอง 01-06-2560 ข้าราชการ ข029
รองศาสตราจารย์อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช 01-07-2562 ข้าราชการ -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล 23-11-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 085
อาจารย์พีรดา ประจงการ 04-06-2542 ข้าราชการ 450
อาจารย์นิลุบล จิตต์มั่น 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 345
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์ 07-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 188
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง 01-06-2560 ข้าราชการ ข239
อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร 01-07-2560 ข้าราชการ ข521
อาจารย์อนงค์กร เทรล 11-01-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 492
น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย 01-04-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 502
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง 10-06-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 491
อาจารย์ดาว แสงบุญ 09-05-2538 ข้าราชการ 523
อาจารย์วาสนา ศรีรักษ์ 11-05-2538 ข้าราชการ 520
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกิติพงษ์ ขัติยะ 07-06-2526 ข้าราชการ 348
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล 01-06-2554 ข้าราชการ 575
อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 228
น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา 01-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1102
อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ 01-04-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1062
อาจารย์อุมาวดี จันทร์ศรี 29-03-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
อาจารย์ศิริกัญญา สงวนพงษ์ 29-03-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
อาจารย์รงรวง ภาษยะวรรณ 01-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 949
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล 01-06-2554 ข้าราชการ 575
อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ 30-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 397
Mr.William John Mckenzie 03-01-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 003
อาจารย์ลักขณา ชาปู่ 01-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 956
น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา 01-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1102
อาจารย์ดวงหทัย ลือดัง 17-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1020
อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู 07-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 950
อาจารย์จิราภรณ์ แม็คกลาเดอร์รี่ 07-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 951
อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 228
อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ 01-04-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1062
อาจารย์อุมาวดี จันทร์ศรี 29-03-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
อาจารย์ศิริกัญญา สงวนพงษ์ 29-03-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
อาจารย์สุนันทา อินคำเชื้อ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 226
อาจารย์ภัทธีรา อินใจ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 225
อาจารย์รงรวง ภาษยะวรรณ 01-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 949
Mr.William John Mckenzie 03-01-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 003
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ 01-06-2560 ข้าราชการ ข425
อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ 19-08-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 820
อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู 01-09-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 650
อาจารย์กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ 01-04-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1063
อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ 01-04-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1062
อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช 01-05-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1011
อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ 01-05-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1012
อาจารย์มารียาดาร์ ธีดาอักษรสกุลส์ 01-05-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1010
อาจารย์จิราดร ถิ่นอ่วน 29-05-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1065
อาจารย์จันทร์จิรา เหลาราช 15-06-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1013
อาจารย์เสาวรีย์ ชัยวรรณ 05-08-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1069
อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์ 14-12-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1061
อาจารย์ธไนศวรรย์ วรรณโณทัย 25-06-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย -
อาจารย์กนกวรรณ สัมพันธ์ 04-01-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 1059
อาจารย์เวลิกา มามูล 04-01-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 1060
อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล 16-02-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 1064
อาจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา 01-04-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 1067
อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค 27-06-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 1068
อาจารย์วนิดา เลิศวรปรีชา 01-08-2561 อาจารย์พิเศษ 1066
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล 23-11-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 085
อาจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ 01-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 952
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง 10-06-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 491
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข577
อาจารย์ภาคศิริ ทองเสน 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข605
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิดา ภู่ทอง 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข029
อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 284
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข239
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข425
อาจารย์วนิดา เลิศวรปรีชา 01-08-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1066
อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข521
น.ส.ยุภา วิเศษศร 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข108
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล 01-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข576
อาจารย์แพรวา รัตนทยา 01-05-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 1016
อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี 01-08-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 540
อาจารย์วาสิดา สาวงศ์ทะ 01-08-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 948
อาจารย์วนิดา เลิศวรปรีชา 01-08-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 1066
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์ 07-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 188
อาจารย์ธไนศวรรย์ วรรณโณทัย 25-06-2561 บุคคลภายนอก -
Mr.Takayuki Kakizakix 23-11-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณ) 004
น.ส.ยุภา วิเศษศร 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข108
Mr.William John Mckenzie 03-01-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณ) 003
Mr.Takayuki Kakizaki 23-11-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณ) -
อาจารย์ปาริฉัตร พิมล 01-05-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 913
อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา 17-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 644
อาจารย์วันวิสา เสาร์ใจ 04-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 550
อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ 19-08-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 820
Miss.Li Ying 01-05-2551 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณ) 002
รองศาสตราจารย์อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช 01-07-2562 อาจารย์พิเศษ -
อาจารย์อุมาวดี จันทร์ศรี 29-03-2562 อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ศิริกัญญา สงวนพงษ์ 29-03-2562 อาจารย์พิเศษ
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290