แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร 08-06-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 642
น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร 01-10-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 405
อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล 02-11-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 785
น.ส.ศิริพร ดวงดี 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 344
นางกนิษฐา รักสกุลกานต์ 03-09-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 582
นางดวงใจ ไพพงค์ 01-05-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 403
นายสมพงศ์ สมศรี 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 404
นางนวนจันทร์ ทองมา 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 351
อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย 01-06-2560 ข้าราชการ ข535
อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น 20-01-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 400
นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ 01-04-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 716
อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ 28-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1034
อาจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร 28-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1035
อาจารย์ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ 01-02-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 867
อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข535
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290