แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร สาสุจิตต์ 28-08-2560 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 804
นายนักรบ กลัดกลีบ 19-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 760
น.ส.อัญชลี สายเขียว 19-08-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1077
นางจิราพร ดุษฎี 28-11-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 613
น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ 01-06-2559 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 765
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร สาสุจิตต์ 28-08-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 804
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ 16-10-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 1022
น.ส.อัญชลี สายเขียว 19-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1077
นายนักรบ กลัดกลีบ 19-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 760
น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ 01-06-2559 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 765
นางจิราพร ดุษฎี 28-11-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 613
น.ส.อัญชลี สายเขียว 19-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1077
น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ 01-06-2559 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 765
น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ 01-06-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 765
นายชลัมพล ธารารักษ์ 01-12-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1152
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร สาสุจิตต์ 28-08-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 804
นางจิราพร ดุษฎี 28-11-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 613
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290