แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บัณฑิตวิทยาลัย
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางสหัทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข261
น.ส.จิราวรรณ บัณฑิตภูริทัต 14-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 844
นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ 10-09-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1096
น.ส.โสภา เขียวสุข 15-09-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 1078
นายภัทร์ธนชาติ อาษากิจ 15-09-2559 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นางสหัทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข261
น.ส.โยษิตา อุ่นเป็ง 04-01-2560 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290