แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
อาจารย์นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ 03-06-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 676
น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 341
อาจารย์กฤษตธี สุนันตา 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 469
อาจารย์จิระพงค์ ไชยซาววงค์ 04-06-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 562
นางอรทัย ใจป้อ 01-04-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 391
นายกฤษดา ผาภูมิ 11-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 392
นายมรรค คงดี 01-04-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 717
น.ส.อุบล เจริญนวกุล 01-08-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 479
น.ส.ศิริกานดา ไข่คำ 19-09-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 509
นายศิวพล ชมภูพันธุ์ 25-08-2557 พนักงานวิทยาลัย -
นางสาวมัชฌิมา วชิระโพธิ์ 25-08-2557 พนักงานวิทยาลัย -
นายชัยวัฒน์ สัตย์ชื่อ 25-08-2557 พนักงานวิทยาลัย -
นางนิตยา ไพยารมณ์ 01-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 262
อาจารย์ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร 09-02-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 359
นายกิตติวัฒน์ คมเศวต 01-10-2562 พนักงานวิทยาลัย 037
นางอรทัย ใจป้อ 01-04-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 391
นางอรทัย ใจป้อ 01-04-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 391
นายกิตติวัฒน์ คมเศวต 01-10-2562 พนักงานส่วนงาน 037
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290