แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.นฤมล คงขุนเทียน 01-06-2560 ข้าราชการ ข300
น.ส.รักษ์พิกุล วงศ์จักร์ 01-12-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 720
น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 091
นางสหัทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข261
นางศรุดา ทองหลอม 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 048
นางพิชญดา พงษ์พานิช 04-08-2541 ข้าราชการ 602
นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ 01-10-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 892
นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ 01-10-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 892
น.ส.จิราวรรณ บัณฑิตภูริทัต 01-07-2562 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 844
น.ส.ทวี สุวรรณ 27-01-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 294
นายสุพจน์ บุญเรือง 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 293
น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 158
น.ส.นิวัติ ช่างซอ 27-03-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 398
น.ส.พรินทร บุญเรือง 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 161
น.ส.อัจฉรา บุญเกิด 01-06-2560 ข้าราชการ ข316
นายสราวุธ สอนใจ 26-02-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 896
น.ส.พรินทร บุญเรือง 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 161
นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ 01-10-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 892
นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ 01-10-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 892
นายสราวุธ สอนใจ 26-02-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 896
นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ 10-09-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1096
น.ส.ทวี สุวรรณ 27-01-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 294
น.ส.อลิษา อุ่นจิตต์ 01-05-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 637
น.ส.โสภา เขียวสุข 15-09-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 1078
น.ส.นฤมล คงขุนเทียน 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข300
นางสหัทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข261
น.ส.อัจฉรา บุญเกิด 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข316
น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 091
น.ส.พรินทร บุญเรือง 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 161
น.ส.พรินทร บุญเรือง 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 161
น.ส.นิวัติ ช่างซอ 27-03-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 398
น.ส.อลิษา อุ่นจิตต์ 01-05-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 637
น.ส.จิราวรรณ บัณฑิตภูริทัต 01-07-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 844
นายสราวุธ สอนใจ 26-02-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 896
น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 091
น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 091
น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 158
น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 158
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290