แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.นฤมล คงขุนเทียน 01-06-2560 ข้าราชการ ข300
น.ส.รักษ์พิกุล วงศ์จักร์ 01-12-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 720
น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 091
นางศรุดา ทองหลอม 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 048
นางพิชญดา พงษ์พานิช 04-08-2541 ข้าราชการ 602
นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ 01-10-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 892
น.ส.ทวี สุวรรณ 27-01-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 294
นายสุพจน์ บุญเรือง 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 293
น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ 28-11-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 158
น.ส.นิวัติ ช่างซอ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 398
น.ส.พรินทร บุญเรือง 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 161
น.ส.อัจฉรา บุญเกิด 01-06-2560 ข้าราชการ ข316
นายสราวุธ สอนใจ 01-10-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 896
น.ส.พรินทร บุญเรือง 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 161
นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ 01-10-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 892
นายสราวุธ สอนใจ 01-10-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 896
น.ส.ทวี สุวรรณ 27-01-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 294
น.ส.นฤมล คงขุนเทียน 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข300
น.ส.อัจฉรา บุญเกิด 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข316
น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 091
น.ส.พรินทร บุญเรือง 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 161
น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ 28-11-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 158
น.ส.พรินทร บุญเรือง 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 161
น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 091
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290