แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักหอสมุด
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.ศิริพร ยาวิชัย 06-05-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 053
น.ส.คุณากร สีสด 01-10-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 703
นางพิทยา สุนทราวงศ์ 11-12-2557 ข้าราชการ 466
นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล 01-06-2560 ข้าราชการ ข255
นายประภัย สุขอิน 01-08-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 724
น.ส.ฐิติชญาณ์ ก๋าคำ 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 169
นางจิณาภา ใคร้มา 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 170
นางอริศรา สิงห์ปัน 01-06-2560 ข้าราชการ ข312
น.ส.น้ำใจ จุลพุ์ปสาสน์ 01-09-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1114
น.ส.กาญจน์หทัย ศรีบุญเรือง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 209
นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ 01-09-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1116
นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ 01-09-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1116
น.ส.น้ำใจ จุลพุ์ปสาสน์ 01-09-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1114
น.ส.กาญจน์หทัย ศรีบุญเรือง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 209
น.ส.น้ำใจ จุลพุ์ปสาสน์ 01-09-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1114
นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ 01-09-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1116
นางพิทยา สุนทราวงศ์ 11-12-2557 ข้าราชการ 466
น.ส.ศิริพร ยาวิชัย 06-05-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 053
นายอเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง 08-06-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 897
นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข255
นางอริศรา สิงห์ปัน 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข312
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290