แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ 15-02-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 842
นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ 15-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 620
นายกฤษฎิ์ พลไทย 01-08-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 461
อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร 06-02-2558 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 775
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว 07-05-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 777
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม 06-02-2558 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 780
อาจารย์ฐิติมา ศรีพร 06-02-2558 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 782
นางพรลภัส พงษ์พานิช 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 312
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ 07-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 309
น.ส.สายทอง สุจริยาพงศ์พร 30-05-2556 พนักงานราชการ 1085
อาจารย์ภาวิดา รังษี 01-10-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 310
อาจารย์ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน 01-03-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 317
อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี 01-10-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 311
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล 09-06-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 242
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง 04-07-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 248
น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 320
น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี 08-02-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 321
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ ศุภวิญญู 02-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 308
อาจารย์ปณิดา กันถาด 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 315
นายชัยวิชิต เพชรศิลา 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 253
นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ 02-10-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 463
อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 244
นายสุวินัย เลาวิลาศ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 462
อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 318
อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 247
อาจารย์จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 314
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย 01-06-2560 ข้าราชการ ข591
นายณรงค์ โยธิน 01-06-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 796
อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ 12-11-2557 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 968
อาจารย์จุฑามาส เพ็งโคนา 04-01-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 778
น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี 08-02-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 321
น.ส.สายทอง สุจริยาพงศ์พร 30-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1085
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง 04-07-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 248
นายณรงค์ โยธิน 01-06-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 796
อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ 12-11-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 968
อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร 06-02-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 775
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม 06-02-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 780
อาจารย์ฐิติมา ศรีพร 06-02-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 782
Mr.Jinhui Lai 01-05-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณ) 001
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ ศุภวิญญู 02-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 308
ว่าที่ ร.ต.สหัส ไพภักดิ์ 11-01-2559 อาจารย์พิเศษ -
นายวิทยา นพมาศ 11-01-2559 อาจารย์พิเศษ -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว 07-05-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 777
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล 09-06-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 242
น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 320
น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 320
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข591
อาจารย์อรวรรณ อินสตูล 01-05-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1001
อาจารย์บุญยงค์ ทองมุสิก 01-05-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1002
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ 07-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 309
อาจารย์ภารวี ขจรไพบูลย์ 03-12-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 779
น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 320
นางพรลภัส พงษ์พานิช 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 312
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290