แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
อาจารย์ประไพพรรณ กิ้วเกษม 26-05-2546 พนักงานมหาวิทยาลัย 105
อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 648
อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร 15-09-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 124
นายปิยะบุตร โพธิคามบำรุง 16-02-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 131
นางปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ 01-01-2562 ข้าราชการ ข601
อาจารย์สุรพงษ์ ทองเรือง 01-12-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 649
นางบุษบง เสนรังษี 01-04-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 618
น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี 09-01-2563 ข้าราชการ ข604
นายวงศ์วริศ วงศ์นาค 01-04-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 132
นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์ 14-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 133
อาจารย์อโนชา สุภาวกุล 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 647
อาจารย์กฤดิลดา ล้วนเมือง 03-05-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 664
นายภิญโญ ผลงาม 02-05-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 266
น.ส.สรัญญา โชติรัตน์ 22-09-2540 ข้าราชการ 290
ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์ กระต่ายทอง 01-10-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 708
นายสิทิไวกูล ทิราวงศ์ 01-06-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 046
นายศักดา ปินตาวงค์ 04-06-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 049
น.ส.ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์ 21-05-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 051
นางชญานิศ ปัญญา 01-07-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 333
นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ 17-08-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 834
อาจารย์สินีนาฎ สองศรี 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1147
นางสุรัลชนา มะโนเนือง 01-09-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 969
น.ส.ฉลวย จันศรี 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 334
นายจักรพงศ์ ผู้วิจารณ์ 16-05-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 335
น.ส.ธนันท์ฐิตา สะปู 16-05-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 339
อาจารย์อัญชลี รัตนธรรม 02-05-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 233
นางกาญจนา โกะสูงเนิน 03-07-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 336
นายสุทิน สามาทอง 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 352
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท 25-11-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1039
นายภาสกร อัมพรสวัสดิ์ 03-07-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 329
อาจารย์นลินี คงสุบรรณ์ 01-11-2554 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 037
อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน 01-05-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 943
อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ 02-05-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 234
นางสุพรรษา กาศสกุล 17-08-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 833
นายศตพล กัลยา 04-06-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 050
นายสมศักดิ์ กันถาด 09-05-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 052
นางศิรภัสสร กันถาด 12-03-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 237
น.ส.กนกพรรณ ศุขรักษ์ 03-07-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 466
อาจารย์รัชนีวรรณ คำตัน 01-09-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 128
อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ 09-04-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 643
อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน 01-08-2543 พนักงานมหาวิทยาลัย 016
นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง 12-03-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 177
อาจารย์นลินี คงสุบรรณ์ 01-11-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 037
อาจารย์กษมา ถาอ้าย 01-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 041
อาจารย์สุมัย หมายหมั้น 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 174
อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน 01-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 943
อาจารย์สินีนาฎ สองศรี 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1147
นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง 12-03-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 177
อาจารย์สุมัย หมายหมั้น 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 174
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท 25-11-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1039
นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง 12-03-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 177
นางศิรภัสสร กันถาด 12-03-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 237
อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ 26-01-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 305
อาจารย์สินีนาฎ สองศรี 01-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1147
อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา 01-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1145
อาจารย์ทิพารัตน์ สถิตสุข 01-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1144
อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว 01-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 031
อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา 02-11-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1149
นายบพิตร เกตุวราภรณ์ 01-01-2559 อาจารย์พิเศษ -
อาจารย์อลิษา อินจันทร์ 01-06-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 1146
น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี 09-01-2563 พนักงานมหาวิทยาลัย ข604
นางปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข601
อาจารย์พิรานันท์ จันทาพูน 30-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 914
อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ 02-11-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 039
นางปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข601
นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์ 14-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 133
อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์ 11-03-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 444
น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี 09-01-2563 พนักงานมหาวิทยาลัย ข604
น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี 09-01-2563 พนักงานมหาวิทยาลัย ข604
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290