แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย 10-04-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 200
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล 01-10-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 043
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล 02-10-2560 ข้าราชการ ข439
น.ส.อธิษฐาน มีแสงแก้ว 30-05-2556 พนักงานราชการ 1083
นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน 01-01-2562 ข้าราชการ ข373
นางผุสดี วงศ์มาศ 16-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 372
น.ส.นภสร บุญเรือง 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 374
น.ส.ดวงดาว อุตรสัก 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 373
น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี 16-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 435
นางอัจฉรี นาคะเสถียร 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 159
รองศาสตราจารย์บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร 01-06-2560 ข้าราชการ ข489
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ โกมลมณี 01-06-2560 ข้าราชการ ข215
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล 01-06-2560 ข้าราชการ ข030
นางวิภาวรรณ ผาภูมิ 01-01-2562 ข้าราชการ ข554
อาจารย์พิสุทธิ์ กลิ่นขจร 28-11-2537 ข้าราชการ 435
อาจารย์มุกริน หนูคง 03-09-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 198
น.ส.อธิษฐาน มีแสงแก้ว 30-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1083
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย 10-04-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 200
นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน 01-01-2562 ข้าราชการ ข373
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล 02-10-2560 ข้าราชการ ข439
รองศาสตราจารย์บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข489
นางวิภาวรรณ ผาภูมิ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ โกมลมณี 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข215
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข030
นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข373
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล 02-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข439
นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข373
นางวิภาวรรณ ผาภูมิ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข554
นายชยากร เชิงดี 01-04-2562 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290