แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
อาจารย์พิมพร มนเทียรอาสน์ 02-10-2560 ข้าราชการ ข483
อาจารย์ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์ 03-10-2554 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 663
น.ส.สุภาพรรณ อนุตรกุล 04-08-2541 ข้าราชการ 561
อาจารย์วัชรินทร์ สาระไชย 01-10-2553 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 668
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย 17-04-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 079
น.ส.สุภาพร แก้วถาวร 01-07-2560 ข้าราชการ ข223
น.ส.พิชณิชา นิปุณะ 01-10-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 706
นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร 01-06-2560 ข้าราชการ ข573
น.ส.อรัญญาภรณ์ ไชยสิทธิ์ 01-09-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 062
น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ 19-03-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 291
นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย 01-10-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 876
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ 22-10-2540 ข้าราชการ 414
น.ส.แววตา ติ๊บมา 01-12-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 749
อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ 01-08-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 216
อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช 05-06-2543 พนักงานมหาวิทยาลัย 014
อาจารย์กัญญา บุตราช 01-07-2560 ข้าราชการ ข410
นางบุษบา กาหล 01-01-2562 ข้าราชการ ข372
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม 02-10-2560 ข้าราชการ ข376
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ 06-12-2532 ข้าราชการ 407
นางสุรางค์ ปัญญาดี 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 384
อาจารย์กมลเทพ มีคำ 02-05-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 325
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ 02-10-2560 ข้าราชการ ข377
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงค์สถาน 01-06-2560 ข้าราชการ ข378
นายสุรพล จิโน 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 379
น.ส.พัชรี ยางยืน 16-12-2539 ข้าราชการ 416
น.ส.ช่อทิพย์ สิทธิ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 428
อาจารย์พิชชยานิดา คำวิชัย 05-10-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 976
อาจารย์เชิดชัย มีเอียด 01-10-2543 พนักงานมหาวิทยาลัย 029
อาจารย์จิราวรรณ รอนราญ 02-08-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 218
อาจารย์ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ 21-08-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 205
น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม 10-09-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 202
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตา ชากฤษณ์ 05-01-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 204
อาจารย์อลงกต กองมณี 01-05-2561 ข้าราชการ ข516
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ราชกิจ 02-09-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 574
น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล 19-08-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 577
นายภควัตร คำสุข 01-08-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 580
รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย 09-06-2560 ข้าราชการ 512
น.ส.อาษิรญา อินทนนท์ 01-01-2562 ข้าราชการ ข374
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี 01-11-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 578
นายเจษฎาพร ด้วงชนะ 31-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 576
น.ส.กฤษณพรรณ ฉันทกิจ 18-04-2538 ข้าราชการ 406
น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 697
นางวริศรา สุวรรณ 01-07-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 744
น.ส.ณิชมน ธรรมรักษ์ 01-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 575
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ 12-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 975
น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ 19-03-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 291
อาจารย์ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์ 03-10-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 663
อาจารย์วัชรินทร์ สาระไชย 01-10-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 668
นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย 01-10-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 876
นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย 01-10-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 876
อาจารย์ทวีศักดิ์ จันทร์งาม 30-11-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 666
น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ 19-03-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 291
อาจารย์ศริญณา มาปลูก 09-06-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1027
น.ส.ณิชมน ธรรมรักษ์ 01-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 575
นายณรงค์กร จักรสาน 01-02-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 746
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตา ชากฤษณ์ 05-01-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 204
นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร 01-06-2560 ข้าราชการ ข573
น.ส.อรัญญาภรณ์ ไชยสิทธิ์ 01-09-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 062
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงค์สถาน 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข378
นางบุษบา กาหล 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข372
นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข573
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ราชกิจ 02-09-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 574
อาจารย์กัญญา บุตราช 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข410
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ 02-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข377
อาจารย์พิมพร มนเทียรอาสน์ 02-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข483
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม 02-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข376
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย 17-04-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 079
นายเจษฎาพร ด้วงชนะ 31-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 576
น.ส.สุภาพร แก้วถาวร 01-07-2560 ข้าราชการ ข223
น.ส.สุภาพร แก้วถาวร 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข223
น.ส.อาษิรญา อินทนนท์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข374
อาจารย์อลงกต กองมณี 01-05-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย ข516
รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย 09-06-2560 ข้าราชการ 512
นางบุษบา กาหล 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข372
น.ส.อาษิรญา อินทนนท์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข374
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ 12-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 975
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290