แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม 09-04-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 135
นายเสกสรร สงจันทึก 04-11-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 638
นางทิพย์สุดา ปุกมณี 01-06-2560 ข้าราชการ ข111
นางจารุภา อินทะนัด 01-06-2560 ข้าราชการ ข291
นายบุญธรรม บุญเลา 01-06-2560 ข้าราชการ ข273
นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ 01-04-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 738
นางวิไลวรรณ สถาพรศรีสวัสดิ์ 15-01-2552 พนักงานราชการ 068
นางวนิดา เมืองมูล 18-06-2545 พนักงานมหาวิทยาลัย 072
น.ส.รังสิมา อัมพวัน 01-06-2560 ข้าราชการ ข128
นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์ 23-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 390
น.ส.สนธยา ธงงาม 01-07-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 388
นายอุ่นเรือน ขยัน 01-06-2560 ข้าราชการ ข386
นายธนวัฒน์ รอดขาว 01-01-2562 ข้าราชการ ข357
นายสมยศ มีสุข 01-10-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 060
ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ระดม 10-11-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 075
นางจิรนันท์ เสนานาญ 09-05-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 476
นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 695
นายนิคม วงศ์นันตา 01-06-2560 ข้าราชการ ข233
นายสุรินทร์ ดีสีปาน 16-09-2528 ข้าราชการ 214
นายสุกิจ ติดชัย 01-10-2562 ข้าราชการ ข186
นายสุกิจ ติดชัย 01-10-2562 ข้าราชการ ข186
นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน 25-09-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 857
น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ 01-07-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 883
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์ 01-08-2560 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 606
นางจารุภา อินทะนัด 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข291
นางทิพย์สุดา ปุกมณี 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข111
นายธนวัฒน์ รอดขาว 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข357
นายนิคม วงศ์นันตา 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข233
นายบุญธรรม บุญเลา 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข273
น.ส.รังสิมา อัมพวัน 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข128
นายสุกิจ ติดชัย 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข186
นายอุ่นเรือน ขยัน 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข386
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์ 01-08-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 606
นายธนวัฒน์ รอดขาว 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข357
นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์ 23-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 390
นายสุกิจ ติดชัย 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข186
นายสุกิจ ติดชัย 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข186
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290