แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะบริหารธุรกิจ
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล 01-10-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 194
อาจารย์อรทัย ดุษฎีดำเกิง 01-04-2556 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 959
อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว 01-12-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 110
น.ส.ภาวิณี แสงพิงค์ 15-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 878
อาจารย์พัชรินทร์ สารมาท 29-10-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร 01-06-2560 ข้าราชการ ข161
นางวีรนันท์ ศรีใจภา 15-09-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชะโลมกลาง 25-06-2545 พนักงานมหาวิทยาลัย 005
น.ส.บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง 08-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 348
นางจิราพร ชัยเขตร์ 01-07-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 416
น.ส.กฤตาณัฐ ศรีประภา 01-12-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 750
อาจารย์วินัย บังคมเนตร 01-04-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 414
อาจารย์อัชญา ไพคำนาม 29-06-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 063
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น 27-12-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 081
นายสุมิตร ชัยเขตร์ 01-02-2562 ข้าราชการ ข262
น.ส.กะรัต เทพศิริ 01-11-2555 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 877
น.ส.สิริกร บุญฟู 19-09-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 879
น.ส.ภาวิณี แสงพิงค์ 15-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 878
น.ส.กะรัต เทพศิริ 01-11-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 877
อาจารย์พิชิต สิทธิกัน 30-11-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 960
อาจารย์อดิศร สิทธิเวช 01-04-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1005
อาจารย์จักรพงษ์ สุขพันธ์ 01-05-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 966
อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ 15-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 672
อาจารย์อรทัย ดุษฎีดำเกิง 01-04-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 959
น.ส.ภาวิณี แสงพิงค์ 15-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 878
อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ 15-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 672
อาจารย์อดิศร สิทธิเวช 01-04-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1005
อาจารย์จักรพงษ์ สุขพันธ์ 01-05-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 966
อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท 01-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1004
อาจารย์ประภาพร กิจดำรงธรรม 25-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1048
อาจารย์พัทธ์ยศ เดชศิริ 01-10-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1057
อาจารย์อดิศร สิทธิเวช 01-04-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1005
Mr.Jinhui Lai 01-05-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณ) 001
อาจารย์จักรพงษ์ สุขพันธ์ 01-05-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 966
อาจารย์สุชีรา ขยาย 01-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1007
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน 18-08-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 554
นางศุภลักษณ์ จงชานสิทโร 10-08-2558 อาจารย์พิเศษ -
นายทศพร ไชยประคอง 10-08-2558 อาจารย์พิเศษ -
น.ส.ทิวา คงผอม 10-08-2558 อาจารย์พิเศษ -
นางเจนจิรา ถาปินตา 10-08-2558 อาจารย์พิเศษ -
อาจารย์ละเอียด ศรีหาเหง่า 12-06-2560 อาจารย์พิเศษ -
อาจารย์สุพจน์ คำมะนิด 12-06-2560 อาจารย์พิเศษ -
น.ส.หฤทัย ฮั่นตระกูล 10-08-2558 อาจารย์พิเศษ -
นางขวัญวิมล เดชกุล 10-08-2558 อาจารย์พิเศษ -
อาจารย์จำเริญ เขื่อนแก้ว 12-06-2558 อาจารย์พิเศษ -
นายชัยวัฒก์ ตรียานุรักษ์ 10-08-2558 อาจารย์พิเศษ -
น.ส.กัลย์ธีรา สุทธิญาณวิมล 10-08-2558 อาจารย์พิเศษ -
นายสุมิตร ชัยเขตร์ 01-02-2562 ข้าราชการ ข262
นายอรัณพงศ์ ทนันไชย 12-06-2560 อาจารย์พิเศษ -
นายเสฐียรพงษ์ ยอดนิล 01-08-2559 อาจารย์พิเศษ -
น.ส.บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง 08-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 348
นายสุมิตร ชัยเขตร์ 01-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข262
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข161
อาจารย์กมลวรรณ ศิริจันทร์ชื่น 12-06-2560 อาจารย์พิเศษ -
น.ส.โชษิตา จิตใหญ่ 12-06-2560 อาจารย์พิเศษ -
น.ส.รัตติกาล กันทาปวง 06-11-2560 อาจารย์พิเศษ -
นายสรณ โภชนจันทร์ 06-11-2560 อาจารย์พิเศษ -
น.ส.หทัยรัตน์ พูนลาภทวี 06-11-2560 อาจารย์พิเศษ -
นายศุภฤกษ์ วนพานิช 06-11-2560 อาจารย์พิเศษ -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น 27-12-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 081
น.ส.อัมพวัน นันทขว้าง 25-06-2561 อาจารย์พิเศษ -
น.ส.วชิราภรณ์ บุญประดับ 25-06-2561 อาจารย์พิเศษ -
นายสุมิตร ชัยเขตร์ 01-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข262
นายวัชรพงษ์ ณ เชียงใหม่ 19-11-2561 อาจารย์พิเศษ -
นายรังสรรค์ โกมินทร์ 19-11-2561 อาจารย์พิเศษ -
อาจารย์ฐิติพร ฐิติจำเริญพร 01-07-2562 อาจารย์พิเศษ -
น.ส.สนธยา เอี่ยมซิ้ว 01-07-2562 อาจารย์พิเศษ
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290