แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข318
น.ส.เบ็ญจา บำรุงเมือง 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 690
น.ส.วัชราภรณ์ สุขขี 01-12-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 772
นางบังอร เมฆะ 12-09-2540 ข้าราชการ 341
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข274
น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ 01-02-2555 พนักงานราชการ 985
น.ส.นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า 01-02-2555 พนักงานราชการ 978
นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ 11-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 263
นางศศิธร ปัญญา 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 356
น.ส.อัชฌา เทพศิริ 01-02-2555 พนักงานราชการ 979
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย 01-06-2560 ข้าราชการ ข462
อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์ 03-03-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 585
นายเขต ศรีพรรณ 27-02-2562 พนักงานราชการ 980
นายสันต์ชัย มุกดา 01-07-2560 ข้าราชการ ข458
อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา 01-06-2560 ข้าราชการ ข329
น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม 15-02-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 839
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชา ชาลีพรหม 01-06-2560 ข้าราชการ ข049
น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ 01-02-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 985
น.ส.นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า 01-02-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 978
นายเขต ศรีพรรณ 27-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 980
น.ส.อัชฌา เทพศิริ 01-02-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 979
อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์ 18-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 925
อาจารย์วินัย แสงแก้ว 01-07-2560 ข้าราชการ ข134
นายสัมพันธ์ ตาติวงค์ 01-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 070
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำเกิง ป้องพาล 19-11-2561 ข้าราชการ -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำเกิง ป้องพาล 19-11-2561 อาจารย์พิเศษ -
นางชุมมาศ แป้งหอม 11-01-2559 อาจารย์พิเศษ -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข318
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข274
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข462
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชา ชาลีพรหม 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข049
อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข329
อาจารย์วินัย แสงแก้ว 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข134
นายสันต์ชัย มุกดา 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข458
นายเขต ศรีพรรณ 27-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 980
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำเกิง ป้องพาล 19-11-2561 อาจารย์พิเศษ -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290