แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายปริญญา อินทรเทพ 19-10-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 710
น.ส.สุพรรณี วิต่า 19-10-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 711
นางโยษิตา กาญจนคงคา 01-10-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 861
น.ส.อัจฉรียา โมฬีกูล 09-07-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 516
นางสรัญญา อาษาไชย 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 149
น.ส.เมธิณี วันดี 03-09-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 581
นางโยษิตา กาญจนคงคา 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 861
นางสรัญญา อาษาไชย 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 149
นางสรัญญา อาษาไชย 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 149
นางโยษิตา กาญจนคงคา 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 861
นางสรัญญา อาษาไชย 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 149
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290