แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักงานมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางอรณุตรา จ่ากุญชร 01-01-2562 ข้าราชการ ข403
นางมยุรา ชูทอง 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 165
น.ส.วิไลพร นามวงค์ 30-04-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 164
นายธนภัทร ปัญญาวงค์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 134
น.ส.ภัคจิรา วิจิตร 12-06-2546 พนักงานมหาวิทยาลัย 106
น.ส.มนสิชา มีแสงแก้ว 01-08-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 628
นายสุรเดช ไชยมงคล 28-03-2546 พนักงานมหาวิทยาลัย 099
น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 143
นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา 01-01-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 152
น.ส.มีนา ทาหอม 25-04-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 096
นางวรกานต์ เขียวละม้าย 15-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 719
นางจันทนา สุวรรณดุก 15-12-2546 พนักงานมหาวิทยาลัย 080
นางพัชรี คำรินทร์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 065
นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ 01-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 523
นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข271
น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 440
น.ส.วรรณภา กลัดกลีบ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 453
นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต 13-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 709
นางพิชญา พิศชวนชม 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 271
นายอัศมนต์ สมศรี 09-10-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 759
น.ส.กชสร จินดารัตน์ 01-05-2555 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 286
นางกัลยา ธนันชัย 01-12-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 287
นายประคอง ยอดหอม 01-04-2537 ข้าราชการ 282
นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 280
นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี 01-08-2555 พนักงานราชการ 997
นางโสภา สุทธิยุทธ์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 279
น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม 01-10-2562 พนักงานราชการ 1079
น.ส.ศุภวรรณ สัจจากุล 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 296
นางจิราพร สุนันทานนท์ 01-03-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 853
น.ส.ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน 01-02-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 910
นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ 02-01-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 481
น.ส.อัจฉราพร ศิวิลัย 01-05-2555 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 722
นายวิทชัย สุขเพราะนา 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 145
นายฐิติกร บุญราศรี 01-01-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 680
นางสมพร แรกชำนาญ 01-01-2562 ข้าราชการ ข159
น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 681
น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 521
น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 261
น.ส.มยุรี แก้วประภา 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 151
นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 519
น.ส.จงรักษ์ บัวลอย 01-10-2562 ข้าราชการ ข138
นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ 01-01-2562 ข้าราชการ ข396
นายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข087
น.ส.อรอนงค์ คำยอง 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 563
นางวราภรณ์ ฟูกุล 01-01-2562 ข้าราชการ ข395
นางประนอม จันทรังษี 01-06-2560 ข้าราชการ ข251
น.ส.ศกุนตลา จินดา 16-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 393
นางศรินรา ภีระคำ 01-10-2562 ข้าราชการ ข370
น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล 01-01-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 040
ว่าที่ รต.ญ.สุธีร์ภัทร รุณผาบ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 044
น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา 01-10-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 856
น.ส.อัมพวรรณ กันทะ 01-09-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 869
นางนพมาศ ริยะนา 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 689
น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม 01-07-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 850
นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 147
นางอภิญญา โตสิตารัตน์ 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 687
น.ส.พรรณราย ขันคำหมุด 01-12-2543 พนักงานมหาวิทยาลัย 019
น.ส.สวิตตา สิงห์คำ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 018
น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์ 20-04-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 252
น.ส.ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์ 13-07-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 259
น.ส.ละออศิริ พรหมศร 09-01-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 583
นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 148
น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ 04-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 141
น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี 09-08-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 437
นายสมชาย อารยพิทยา 01-06-2560 ข้าราชการ ข243
น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล 13-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 285
นายณภัทร แก่นสาร์ 22-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 066
น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย 01-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 166
นางศรีกุล นันทะชมภู 15-07-2530 ข้าราชการ 236
นางศิริกาญจน์ ตันมาละ 01-06-2560 ข้าราชการ ข254
นายวรุณสิริ สุจินดา 23-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 454
นางอรทัย เป็งนวล 27-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 172
น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ 01-04-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 313
น.ส.ภิญญาพัตร์ ทองงาม 26-08-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 477
น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 474
นายเสริมศักดิ์ ไชยทา 12-07-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 154
นายวารินทร์ ขินแก้ว 03-09-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 511
นายอดิศร สุวรรณ 01-09-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 153
นางรัตนา กันตีโรจน์ 01-04-2562 ข้าราชการ ข352
นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย 01-07-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 449
นางวิยะดา ตาติวงค์ 01-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 501
นายเชิดพงศ์ รอบเมือง 15-02-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 843
น.ส.กรประภา ปัญญาวีร์ 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 679
นายบรรพต โตสิตารัตน์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 137
นายพนมเทียน ทนคำดี 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 173
น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 181
นายโกสินทร์ หลวงละ 03-09-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 600
น.ส.พวงพยอม เสนาวารี 15-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 847
น.ส.ดุษฎี ดวงบาล 19-03-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 138
นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ 31-10-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 601
น.ส.ธัญชนก สีหาพล 03-09-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 510
นายบรรจง อินทร์วงค์ 01-02-2555 พนักงานราชการ 982
น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว 18-04-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 450
น.ส.วัชราภรณ์ พิลา 01-03-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1094
นายจักรพันธ์ อารีศรีสม 03-03-2557 พนักงานราชการ 1095
นายเสกสรรค์ สอนยศ 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 103
นายอนันต์ ปัญญาวีร์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 043
น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล 01-01-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 040
นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 280
นายฐิติกร บุญราศรี 01-01-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 680
นางศิริกาญจน์ ตันมาละ 01-06-2560 ข้าราชการ ข254
น.ส.ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน 01-02-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 910
น.ส.ศศิธร ใจมุก 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 046
น.ส.วัชราภรณ์ พิลา 01-03-2561 พนักงานราชการ 1094
นายบรรจง อินทร์วงค์ 01-02-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 982
นางพัชรี คำรินทร์ 01-01-2562 ลูกจ้างประจำ 065
น.ส.กชสร จินดารัตน์ 01-05-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 286
น.ส.อัจฉราพร ศิวิลัย 01-05-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 722
น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย 20-08-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 990
นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี 01-08-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 997
น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา 01-10-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 856
นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา 01-01-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 152
นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ 02-01-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 481
น.ส.อรอนงค์ คำยอง 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 563
ว่าที่ รต.ญ.สุธีร์ภัทร รุณผาบ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 044
น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 1079
นางสมพร แรกชำนาญ 01-01-2562 ข้าราชการ ข159
ว่าที่ รต.ญ.สุธีร์ภัทร รุณผาบ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 044
นายอนันต์ ปัญญาวีร์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 043
น.ส.วัชราภรณ์ พิลา 01-03-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 1094
น.ส.ศศิธร ใจมุก 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 046
นายเสกสรรค์ สอนยศ 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 103
นายจักรพันธ์ อารีศรีสม 03-03-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1095
นางจุดารัตน์ ชิดทอง 01-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 587
น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย 01-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 166
น.ส.สวิตตา สิงห์คำ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 018
น.ส.จงรักษ์ บัวลอย 01-10-2562 ข้าราชการ ข138
น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี 09-08-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 437
น.ส.ศกุนตลา จินดา 16-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 393
น.ส.วิไลพร นามวงค์ 30-04-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 164
น.ส.ภิญญาพัตร์ ทองงาม 26-08-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 477
น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 143
น.ส.ชลลดา ปัญญา 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 283
น.ส.ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์ 13-07-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 259
นายวรุณสิริ สุจินดา 23-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 454
น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์ 20-04-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 252
น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์ 20-04-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 252
น.ส.ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์ 13-07-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 259
น.ส.พอหทัย ตนะกุล 26-09-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 766
น.ส.มีนา ทาหอม 25-04-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 096
นายธนภัทร ปัญญาวงค์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 134
นายเสกสรรค์ สอนยศ 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 103
นางกนกวรรณ เครือมณี 28-04-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 527
นางประนอม จันทรังษี 01-06-2560 ข้าราชการ ข251
นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์ 01-05-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 518
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร 11-05-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 275
น.ส.จงรักษ์ บัวลอย 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข138
นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข271
นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข396
นางประนอม จันทรังษี 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข251
นางรัตนา กันตีโรจน์ 01-04-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข352
นางวราภรณ์ ฟูกุล 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข395
นางศรินรา ภีระคำ 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข370
นางศิริกาญจน์ ตันมาละ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข254
นายสมชาย อารยพิทยา 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข243
นางสมพร แรกชำนาญ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข159
นายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข087
นางอรณุตรา จ่ากุญชร 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข403
น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ 04-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1082
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร 18-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 544
น.ส.วัชราภรณ์ พิลา 01-03-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 1094
นางจิราพร สุนันทานนท์ 01-03-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 853
น.ส.อรอนงค์ คำยอง 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 563
นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 519
นายบรรพต โตสิตารัตน์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 137
น.ส.สวิตตา สิงห์คำ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 018
น.ส.พัชรินทร์ จันต๊ะเจริญ 04-06-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 156
นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 280
นางโสภา สุทธิยุทธ์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 279
นายธนภัทร ปัญญาวงค์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 134
นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข396
นางสมพร แรกชำนาญ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข159
นางวราภรณ์ ฟูกุล 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข395
นางพัชรี คำรินทร์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 065
นางศรินรา ภีระคำ 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข370
นางมยุรา ชูทอง 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 165
นางอรณุตรา จ่ากุญชร 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข403
นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 148
นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 519
นายวิทชัย สุขเพราะนา 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 145
นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 280
นายบรรพต โตสิตารัตน์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 137
น.ส.อรอนงค์ คำยอง 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 563
น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล 13-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 285
นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต 13-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 709
นางอรทัย เป็งนวล 27-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 172
นางรัตนา กันตีโรจน์ 01-04-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข352
นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย 01-07-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 449
นายพงศ์ธาดา พรมมาแบน 28-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 718
น.ส.จงรักษ์ บัวลอย 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข138
น.ส.จงรักษ์ บัวลอย 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข138
น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย 20-08-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 990
นางศรินรา ภีระคำ 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข370
น.ส.สวิตตา สิงห์คำ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 018
น.ส.สวิตตา สิงห์คำ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 018
นางโสภา สุทธิยุทธ์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 279
นางโสภา สุทธิยุทธ์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 279
น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 143
น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 143
น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 1079
น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 521
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290