แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.ประทีปชล ชัยเลิศ 02-10-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 773
น.ส.นิตยา ถาวัน 01-01-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 906
น.ส.นิตยา ถาวัน 01-01-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 906
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290