แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายพัฒน์ โกจินอก 15-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 768
น.ส.สุชัญญา โกจินอก 04-01-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 532
น.ส.เรือนแก้ว ประพฤติ 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 179
นางริมฤทัย พุทธวงค์ 01-06-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 459
นางปานจรีย์ สอนประจักษ์ 29-08-2557 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายปวริศ ใจคำ 04-01-2559 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290