แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
วิทยาลัยนานาชาติ
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.รดาพร ทองมา 01-09-2562 ข้าราชการ ข243
นางจูลี่จาน่า ศิริคำปา 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 904
น.ส.รดาพร ทองมา 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข243
น.ส.รดาพร ทองมา 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข243
Mr.Hu, Hung-Chun 01-09-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 220
Mr.Hu, Hung-Chun 01-09-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 220
น.ส.รดาพร ทองมา 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข243
นางจูลี่จาน่า ศิริคำปา 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 904
Mr.Charles Frederick Burton 03-12-2562 พนักงานราชการ 049
Mr.Olalekan Israel Aiikulola 03-12-2562 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 093
Mr.Olalekan Israel Aiikulola 03-12-2562 พนักงานราชการ 093
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290