แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ 01-04-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 624
นายณฤพล อัฐวงศ์ 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 603
น.ส.สุกัญญา กิติเวียง 01-04-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 761
นายสรเดช จันทร์เที่ยง 09-07-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 304
น.ส.วชิราพันธ์ จมฟอง 01-09-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 528
น.ส.ปวีณา ลิมป์กาญจนวัฒน์ 01-12-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 307
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290