แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง 01-10-2561 ข้าราชการ 190
นางศิริรัตน์ พุกกะพันธุ์ 16-12-2557 ข้าราชการ -
อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ 01-10-2561 ข้าราชการ 180
นางศิริรัตน์ พุกกะพันธุ์ 16-12-2557 ข้าราชการบำนาญ -
อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 180
อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 190
อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 180
อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 190
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290