แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายดวงจันทร์ จอมจันทร์ 18-02-2553 พนักงานราชการ 099
นายทรบ ถวาย 01-07-2558 ลูกจ้างประจำ 093
นายสิทธิพร อุบายลับ 01-06-2560 ลูกจ้างประจำ ล190
นายสิทธิพร อุบายลับ 01-06-2560 ลูกจ้างประจำ ล190
นายทรบ ถวาย 01-07-2558 ลูกจ้างประจำ 093
นายสิทธิพร อุบายลับ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ล190
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290