แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายสมบูรณ์ แซ่งุ่ย 08-02-2555 พนักงานราชการ 064
นายทวี วงค์สถาน 03-10-2554 ลูกจ้างประจำ 142
นายสมบูรณ์ แซ่งุ่ย 08-02-2555 พนักงานราชการ 064
นายทวี วงค์สถาน 03-10-2554 ลูกจ้างประจำ 142
นายนรเทพ ทันวัน 02-03-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 273
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290