แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายประพันธ์ ศิริ 02-04-2522 ลูกจ้างประจำ 143
นางพิณทอง ตันอุด 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 145
นางวณิชยา เต๋จ๊ะ 19-11-2555 พนักงานราชการ 052
นางพิณทอง ตันอุด 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 145
นายภูวนาถ ทันใด 01-10-2557 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.สีดา ลิ่วระฆังทอง 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นางสุดา ยิ่งโยชน์ 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290