แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักงานมหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายเชฎฐา ถนอมชาติ 01-04-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 027
นางเครือวัลย์ บุญธรรม 03-12-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 046
นายทองคำ ธุงศรี 03-09-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 520
นางอัมพร ปาวิน 16-11-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 081
นายสมเกียรติ์ จันทิมา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 099
นายสมมิตร ทองยู 01-06-2560 ลูกจ้างประจำ ล015
น.ส.อนงค์ สมบูรณ์ชัย 01-12-2551 พนักงานราชการ 037
น.ส.ณัฐพร เขื่อนแก้ว 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 086
นางเครือวัลย์ บุญธรรม 03-12-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 046
นางเครือวัลย์ บุญธรรม 03-12-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 046
นางอัมพร ปาวิน 16-11-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 081
นางอัมพร ปาวิน 16-11-2555 พนักงานราชการ 081
นายปัฐวี วงศ์จอม 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 077
น.ส.ณัฐพร เขื่อนแก้ว 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 086
นายสมเกียรติ์ จันทิมา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 099
นายเชฎฐา ถนอมชาติ 01-04-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 027
นายเชฎฐา ถนอมชาติ 01-04-2557 พนักงานราชการ 027
นายธนัท นันทะชมภู 01-12-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 100
นายสมมิตร ทองยู 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ล015
นางอินสวน เจริญ 01-10-2562 พนักงานส่วนงาน 076
นางเครือวัลย์ บุญธรรม 03-12-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 046
นางเครือวัลย์ บุญธรรม 03-12-2562 พนักงานราชการ 046
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290