แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ศูนย์อาคารที่พัก
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางกฤษดา อินทะโนรัตน์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 027
นางสิริรัตน์ ศิริพร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 026
นางกฤษดา อินทะโนรัตน์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 027
นางสิริรัตน์ ศิริพร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 026
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290