แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ 29-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 004
น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ 01-10-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 705
นายโยธิน นันตา 04-11-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 740
น.ส.อรทัย ปรีชา 04-11-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 741
นายภานุวัต ศิริ 01-12-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 742
นางอัมพร คำฟองเครือ 01-10-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 832
นางดาริน ชมภูพันธ์ 13-11-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 972
น.ส.สุทธิพร ฟังเย็น 01-10-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 251
น.ส.สิริจันทร์ สมณะ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 257
นายสุรศักดิ์ โพธินาม 02-12-2562 ลูกจ้างประจำ ล079
น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา 13-11-2562 พนักงานราชการ 983
น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา 13-11-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 983
น.ส.สิริจันทร์ สมณะ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 257
น.ส.สิริจันทร์ สมณะ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 257
น.ส.สุทธิพร ฟังเย็น 01-10-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 251
น.ส.สิริจันทร์ สมณะ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 257
นางอัมพร คำฟองเครือ 01-10-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 832
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ 29-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 004
นายสุรศักดิ์ โพธินาม 02-12-2562 ลูกจ้างประจำ ล079
นายปริญญา วงศ์จักร์ 11-03-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 256
น.ส.สุทธิพร ฟังเย็น 01-10-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 251
น.ส.วชิราภรณ์ ปัตถาวะโร 01-06-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 255
น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา 13-11-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 983
นางดาริน ชมภูพันธ์ 13-11-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 972
นายสุรศักดิ์ โพธินาม 02-12-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ล079
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290