แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล 15-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 659
นายสุรพล บุญยืน 09-01-2563 พนักงานมหาวิทยาลัย 354
นายเอกรินทร์ พันธุ์จินดา 01-05-2538 ลูกจ้างประจำ 176
นางสุภาพรรณ ทาเบี้ยว 01-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 570
นายสุรพล บุญยืน 09-01-2563 พนักงานมหาวิทยาลัย 354
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290