แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายทศพร ทองบ่อ 01-04-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 757
น.ส.ณัฎทญา ภิรอด 01-09-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 553
น.ส.เปรมจิตร เทพานนท์ 01-10-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 505
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290