แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 15-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 611
นายเกษม สมบัติ 13-11-2562 พนักงานราชการ 986
นายพงษ์ศักดิ์ กองคำ 15-03-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 245
นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา 01-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 564
นางจรรยา ภูคำวงศ์ 01-04-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 412
นายประเสริฐ ประสงค์ผล 15-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 612
นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น 15-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 514
นายวินัย การะเกตุ 01-07-2560 ลูกจ้างประจำ ล086
นายเกษม สมบัติ 13-11-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 986
นายพงษ์ศักดิ์ กองคำ 15-03-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 245
นายประจันทร์ วงค์แสง 15-03-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 248
นายพงษ์ศักดิ์ กองคำ 15-03-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 245
นายประจันทร์ วงค์แสง 15-03-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 248
น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว 07-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 887
นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น 15-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 514
นายประเสริฐ ประสงค์ผล 15-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 612
นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 15-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 611
นายวินัย การะเกตุ 01-07-2560 ลูกจ้างประจำ ล086
นายพงษ์ศักดิ์ กองคำ 15-03-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 245
นายประจันทร์ วงค์แสง 15-03-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 248
ว่าที่ ร.ต.เอกรินทร์ แสนแก้ว 01-06-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 262
นายวินัย การะเกตุ 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ล086
นางจรรยา ภูคำวงศ์ 01-04-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 412
นายเกษม สมบัติ 13-11-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 986
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290