แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะเศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.สุภาภรณ์ ใจเฉียง 15-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 755
นายวรวิทย์ อินตา 01-11-2555 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 754
น.ส.ภครส ธนโชติ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 238
นายนัฐพล คำซอน 01-09-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1112
นายยมนา ปานันท์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 241
น.ส.จีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 237
นางปรียา พระก่ำ 01-07-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 752
น.ส.ภครส ธนโชติ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 238
นายวรวิทย์ อินตา 01-11-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 754
น.ส.ภครส ธนโชติ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 238
นายนัฐพล คำซอน 01-09-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1112
นายยมนา ปานันท์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 241
น.ส.จีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 237
นายวรพงษ์ สุขสกุลปัญญา 01-05-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 242
นายนัฐพล คำซอน 01-09-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1112
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290