แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายเบญจศีล นุตตะละ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 233
นางพรทิพย์ พิมาสน 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 347
น.ส.สินีนาฏ เชยชม 16-12-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 406
นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์ 04-10-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 751
น.ส.พรอนงค์ พุกกะพันธุ์ 08-08-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 542
น.ส.พรทิพย์ จันแดง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 234
นายเบญจศีล นุตตะละ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 233
น.ส.พรทิพย์ จันแดง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 234
นางสาวกนกลักษณ์ วิริยา 10-07-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 235
นายกิติวัฒน์ ติจินดา 09-09-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 541
นายณัฐดนัย ยงไสว 01-07-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 893
นางสาวหฤทัย คงธนจารุอนันต์ 01-02-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1150
นางสาวหฤทัย คงธนจารุอนันต์ 01-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 1150
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290