แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางอ้อมใจ สงจันทร์ 20-04-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 559
นายวิทวัส ขาวอิ่น 15-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 882
นางปิยะพร แดงชาติ 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 342
นายพิทักษ์แดน แดงชาติ 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 485
น.ส.สุวิกา อยู่วิวัฒน์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 222
น.ส.สุวิกา อยู่วิวัฒน์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 222
น.ส.ปรัสษกรณ์ อาษากิจ 02-11-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.ดารากร แมวมั่งมี 01-11-2559 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.จารุวรรณ วงศ์กาไสย 01-11-2559 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายวรวุฒิ อุตสาแท้ 01-10-2561 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290