แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.โสภา หาญยุทธ 19-08-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 218
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว 19-08-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 216
น.ส.โสภา หาญยุทธ 19-08-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 218
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว 19-08-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 216
น.ส.โสภา หาญยุทธ 19-08-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 218
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว 19-08-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 216
น.ส.นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่ 06-03-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 215
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290