แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บัณฑิตวิทยาลัย
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายนเรศ บุญเพิ่มพูน 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 685
นางเกษราภรณ์ ทองสุก 30-05-2556 พนักงานราชการ 1086
น.ส.นงค์รัก คนดี 13-02-2556 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 731
น.ส.รุ่งนภา ชมดวง 01-07-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 728
นายประสิทธิ์ มหาไม้ 16-06-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 272
นางจิรติกานต์ พงษ์ศิวัตม์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข241
นางเกษราภรณ์ ทองสุก 30-05-2556 พนักงานราชการ 1086
น.ส.นงค์รัก คนดี 13-02-2556 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 731
นางเกษราภรณ์ ทองสุก 30-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1086
ดร.มรกต สุกโชติรัตน์ 19-03-2557 พนักงานราชการ 034
นายประสิทธิ์ มหาไม้ 16-06-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 272
ว่าที่ ร.ต. หญิงดารุณี สุนันต๊ะ 01-09-2559 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.อุมาพร ยอดเสาดี 27-03-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 287
นางจิรติกานต์ พงษ์ศิวัตม์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข241
น.ส.สุภาวดี พรมทา 01-11-2560 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290