แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายปกรณ์ สมบูรณ์ชัย 02-10-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 623
นายไพฑูรย์ สุวรรณขจร 03-08-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 758
นายภิมุข รอยไทย 01-02-2555 พนักงานราชการ 988
นายมณเฑียร คำใจ 01-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 526
นายภิมุข รอยไทย 01-02-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 988
นางสาวสุไรรัตน์ มั่นคง 25-08-2557 พนักงานวิทยาลัย -
นายเรืองฤทธิ์ ตันสุวรรณ 01-10-2562 พนักงานวิทยาลัย 053
นายพลยุทธ ปิติพงษ์ 01-10-2553 พนักงานวิทยาลัย -
นายเรืองฤทธิ์ ตันสุวรรณ 01-10-2562 พนักงานส่วนงาน 053
นางชรัตน์ฎา ทองบ่อ 01-10-2562 พนักงานวิทยาลัย 015
นางชรัตน์ฎา ทองบ่อ 01-10-2562 พนักงานส่วนงาน 015
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290