แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางนันท์นพิน อรัณยกานนนท์ 21-02-2520 ข้าราชการ 089
นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์ 01-02-2555 พนักงานราชการ 977
นายเดชา ผิวผ่อง 19-03-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 108
นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์ 01-08-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 894
นายอภิชาติ เตภักดี 01-07-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 911
นายอภิชาติ เตภักดี 01-07-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 911
น.ส.อรอุษา ต๊ะวิโล 01-10-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 895
น.ส.อรอุษา ต๊ะวิโล 01-10-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 895
นายนเรศ บุญเพิ่มพูน 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 685
นายจักรกฤษณ์ ธงแดง 01-07-2557 พนักงานราชการ 1084
นางเกษราภรณ์ ทองสุก 30-05-2556 พนักงานราชการ 1086
น.ส.นงค์รัก คนดี 01-07-2562 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 731
นายวีระยุทธ ยะอินต๊ะ 05-01-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 701
นางนิ่มนภา กาบจันทร์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 214
นายประสิทธิ์ มหาไม้ 16-06-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 272
นายธีรพล สุวรรณ 01-01-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 478
นายธีรพล สุวรรณ 01-01-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 478
นายอรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร 01-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 480
นางจิรติกานต์ พงษ์ศิวัตม์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข241
นางหทัยชนก ผิวผ่อง 01-10-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 508
น.ส.ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ 01-06-2560 ลูกจ้างประจำ ล040
น.ส.ศิริพร หนูหล่อ 01-09-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1113
นายธีรพล สุวรรณ 01-01-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 478
นายธีรพล สุวรรณ 01-01-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 478
นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์ 01-02-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 977
น.ส.อรอุษา ต๊ะวิโล 01-10-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 895
น.ส.อรอุษา ต๊ะวิโล 01-10-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 895
นางเกษราภรณ์ ทองสุก 30-05-2556 พนักงานราชการ 1086
น.ส.นงค์รัก คนดี 01-07-2562 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 731
นางเกษราภรณ์ ทองสุก 30-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1086
นายจักรกฤษณ์ ธงแดง 01-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1084
นางนิ่มนภา กาบจันทร์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 214
น.ส.ศิริพร หนูหล่อ 01-09-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1113
น.ส.อาทิตยา ธรรมตา 01-12-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 436
ดร.มรกต สุกโชติรัตน์ 19-03-2557 พนักงานราชการ 034
นางสาวเบญจมาภรณ์ วิริยา 01-11-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
น.ส.ศิริพร หนูหล่อ 01-09-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1113
นายจักรกฤษณ์ ธงแดง 01-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1084
น.ส.อาทิตยา ธรรมตา 01-12-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 436
นายประสิทธิ์ มหาไม้ 16-06-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 272
น.ส.อุมาพร ยอดเสาดี 27-03-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 287
นางจิรติกานต์ พงษ์ศิวัตม์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข241
น.ส.ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ล040
นางสาวเบญจมาภรณ์ วิริยา 01-11-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
น.ส.นงค์รัก คนดี 01-07-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 731
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290