แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักหอสมุด
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.โสฬส จันพะโยม 01-08-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 625
นายสิทธิชัย วิมาลา 01-04-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 683
นางพอตา สุวรรณหล่อ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 290
น.ส.นงลักษณ์ โปงหาญ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 202
น.ส.สุกัญญา อิ่นแก้ว 01-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1108
น.ส.สุกัญญา อิ่นแก้ว 01-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1108
นายไพสน พระก่ำ 01-09-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1115
น.ส.อรวรรณ สุรักษ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 204
น.ส.ลัญฉ์พิชา พิมพา 01-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1106
นายอภิสิทธิ์ พระมาลา 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 684
น.ส.กัญญภัทร เขื่อนคำ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 289
นายทองคำ บุญเรือง 21-06-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 288
น.ส.กัลย์ธีรา ทาเขียว 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 682
นายณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา 01-08-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 725
นายนุชา มณีโชติ 01-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1105
นายนุชา มณีโชติ 01-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1105
นายมนตรี ทวีนพรัตน์ 01-04-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 024
น.ส.เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 020
น.ส.สุวิชา ศรีวิชัย 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 464
นางเยาวภา เขื่อนคำ 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 167
น.ส.เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ 20-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 171
นางโชติกา ลายทิพย์ 28-01-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 445
น.ส.ธัญทิพ โสภาวรรณ์ 27-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 465
นายณัฐพล ชมชวน 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 212
น.ส.อารีรัตน์ ศรีธิ 01-09-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 899
น.ส.ลัญฉ์พิชา พิมพา 01-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1106
น.ส.นงลักษณ์ โปงหาญ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 202
น.ส.มนัสดา อุตรสัก 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 205
น.ส.สุกัญญา อิ่นแก้ว 01-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1108
น.ส.สุกัญญา อิ่นแก้ว 01-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1108
นายนุชา มณีโชติ 01-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1105
นายนุชา มณีโชติ 01-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1105
น.ส.สุกัญญา อิ่นแก้ว 01-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1108
น.ส.สุกัญญา อิ่นแก้ว 01-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1108
น.ส.ลัญฉ์พิชา พิมพา 01-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1106
น.ส.วราพร เขื่อนแก้ว 25-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 259
นายมนตรี ทวีนพรัตน์ 01-04-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 024
น.ส.มนัสดา อุตรสัก 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 205
น.ส.นงลักษณ์ โปงหาญ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 202
น.ส.ธัญทิพ โสภาวรรณ์ 27-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 465
นายไพสน พระก่ำ 01-09-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1115
นายณัฐพล ชมชวน 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 212
น.ส.อรวรรณ สุรักษ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 204
นายมนตรี ทวีนพรัตน์ 01-04-2557 พนักงานราชการ 024
นายไพสน พระก่ำ 01-09-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1115
น.ส.สุวิชา ศรีวิชัย 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 464
น.ส.ธัญทิพ โสภาวรรณ์ 27-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 465
นางโชติกา ลายทิพย์ 28-01-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 445
น.ส.นภัสกร โชติธนานันท์ 01-09-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 617
น.ส.ชนิดาภา ฟูไชย 05-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 208
น.ส.เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 020
น.ส.สุวิชา ศรีวิชัย 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 464
น.ส.สุวิชา ศรีวิชัย 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 464
น.ส.เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ 20-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 171
น.ส.เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ 20-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 171
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290