แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 621
น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน 03-10-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 734
นายวันชัย ล่องอำไพ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 735
น.ส.ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 322
ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 16-05-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 367
นางณิชาพล บัวทอง 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 324
นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 732
นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตะกูล 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 250
นายสานิตย์ แป้นเหลือ 01-08-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 475
น.ส.ฐิตาภรณ์ ปิโม 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 619
น.ส.ธนัญญา กรดสุวรรณ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 795
นางชไมพร ตันสุวรรณ 03-10-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 733
นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ 03-10-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 835
น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 621
นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 732
นายฐิติวัสส์ เดชเรือง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 199
นายฐิติวัสส์ เดชเรือง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 199
นางสาวเพชรณี ศรีมูล 03-04-2562 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 1099
นายวันชัย ล่องอำไพ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 735
น.ส.สุวนันท์ สุวรรณเนาว์ 15-01-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 201
นางสาวเพชรณี ศรีมูล 03-04-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 1099
นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 732
น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 621
น.ส.ธนัญญา กรดสุวรรณ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 795
นายวันชัย ล่องอำไพ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 735
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290