แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 699
นายภาคภูมิ บุญมาภิ 01-05-2555 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 736
นายธนากร แนวพิชิต 16-12-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 160
นายอดิสรณ์ สมบัติโต 01-09-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 241
นายวรากร พลเสน 01-07-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 971
นางสุธิดา นะภิใจ 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 238
นางอัญชลี ปินตาวงค์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 175
นางนันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา 12-10-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 302
น.ส.รัตนา ปัญญาเครือ 03-07-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 338
น.ส.อังคณา ชมภูมิ่ง 07-07-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 236
อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ 01-07-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 328
น.ส.ปธัสนันท์ แดงประทุม 03-07-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 340
นายอนุกูล จันทร์แก้ว 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 332
นางวาสนา วรรณคำ 01-05-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 534
นางวาสนา วรรณคำ 01-05-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 534
นายอุเทน นะภิใจ 30-05-2556 พนักงานราชการ 1081
นายนิติรัฐ นาคประสม 01-09-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 240
นางวิจิตรา กระต่ายทอง 14-10-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 458
นายธวัชชัย ชัยธวัชวิถี 30-05-2556 พนักงานราชการ 1080
นางปรียฉัตร บุนนาค 03-09-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 467
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ 01-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1109
นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 196
นายเปรมชัย สุทธคุณ 01-10-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 323
น.ส.กรองทอง สิธิเกตุ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 176
นายบัญชา เชาว์แล่น 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 180
นางวิจิตรา กระต่ายทอง 14-10-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 458
นางวาสนา วรรณคำ 01-05-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 534
นางวาสนา วรรณคำ 01-05-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 534
นายภาคภูมิ บุญมาภิ 01-05-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 736
นายอุเทน นะภิใจ 30-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1081
นายธวัชชัย ชัยธวัชวิถี 30-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1080
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ 01-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1109
นางอัญชลี ปินตาวงค์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 175
นายธนากร แนวพิชิต 16-12-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 160
น.ส.กรองทอง สิธิเกตุ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 176
นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 196
นายเปรมชัย สุทธคุณ 01-10-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 323
นายบัญชา เชาว์แล่น 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 180
นายธนากร แนวพิชิต 16-12-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 160
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ 01-04-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 263
นายเปรมชัย สุทธคุณ 01-10-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 323
นางเหมสุดา แก้วกอง 01-12-2560 จ้างเหมา 194
น.ส.ดุลฤดี เสาทิ 03-10-2559 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นางเหมสุดา แก้วกอง 01-12-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 194
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290