แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.รัชนี ทัศเกตุ 01-01-2562 ข้าราชการ ข330
ว่าที่ ร.ต.ประถม พิชัย 05-10-2536 ลูกจ้างประจำ 112
นางสุนทรี หาญพรหม 23-09-2554 ลูกจ้างประจำ 139
นายทองลา ภูคำวงศ์ 01-10-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 707
นายสุรเชษฐ เขื่อนควบ 11-08-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 376
น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ 27-12-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 375
น.ส.วัลยา โมราสุข 12-09-2540 ข้าราชการ 428
นางจันทร์จิรา วันชนะ 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 698
นายเอกชัย บุญธรรม 01-07-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 838
นายอดุลย์ โพธิ 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 182
น.ส.เบญจมาศ ปานดี 05-04-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 989
น.ส.จีราพร ทิพย์เนตร 25-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1098
น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์ 01-11-2560 พนักงานราชการ 917
นายประพันธ์ จิโน 25-04-2555 ข้าราชการ 432
นางสุนทรี หาญพรหม 23-09-2554 ลูกจ้างประจำ 139
น.ส.จีราพร ทิพย์เนตร 25-11-2556 พนักงานราชการ 1098
น.ส.เบญจมาศ ปานดี 05-04-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 989
น.ส.เยาวลักษณ์ โหลามนต์ 01-03-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 168
นายประพันธ์ จิโน 25-04-2555 ข้าราชการ 432
น.ส.ปวริศา ศรีสง่า 01-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 591
น.ส.จีราพร ทิพย์เนตร 25-11-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1098
น.ส.เยาวลักษณ์ โหลามนต์ 01-03-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 168
น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ 27-12-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 375
น.ส.รัชนี ทัศเกตุ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข330
น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์ 01-11-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 917
นายศุภกิจ พานิชกุล 01-10-2561 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 288
น.ส.เยาวลักษณ์ โหลามนต์ 01-03-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 168
นายศุภกิจ พานิชกุล 01-10-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 288
นายศุภกิจ พานิชกุล 01-10-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 288
น.ส.รัชนี ทัศเกตุ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข330
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290