แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.กัลย์ธิรา ชมชื่น 25-05-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 852
นายมาลัย เบญจวรรณ์ 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 382
นายประดิษฐ์ เวียงคำ 22-11-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 426
นางปราณี กันธิมา 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 380
น.ส.รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง 01-03-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 158
นางกาญจนา จุ่มแก้ว 01-05-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 579
นางสุวิมล ศิริผล 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 383
นางพิมพร มะโนชัย 01-07-2560 ข้าราชการ ข411
นายประทีป สุขสมัย 01-05-2561 ข้าราชการ ข417
นายพงศกร ศิริ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 424
นางสมใจ ประทุมเทพ 04-08-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 209
นายอนุวัฒน์ คำเมืองลือ 06-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 201
น.ส.อังคณา สุขแสวง 15-02-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 840
นายประพันธ์ ปันพันธุ์ 24-11-2537 ลูกจ้างประจำ 058
น.ส.สาวิตรี ทิพนี 01-03-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 157
นายกำธร มาโน 19-04-2554 พนักงานราชการ 073
น.ส.บุณฑริกา ทิพย์สอน 01-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1101
น.ส.ลภาวรรณ วรพันธ์ 18-12-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 152
น.ส.ศิรินภา พานทอง 18-12-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 151
น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว 01-12-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 885
นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์ 01-07-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 745
นายประดิษฐ์ มาลาศรี 01-11-2555 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 747
นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์ 01-07-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 875
น.ส.ปรางทิพย์ อินทนนท์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 163
นายธนกฤต คำวงค์ปิน 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 258
นายพรเทพ ไชยวุฒิ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 159
นายเกรียงศักดิ์ ภูดีทิพย์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 160
นายประดิษฐ์ มาลาศรี 01-11-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 747
นายเกรียงศักดิ์ ภูดีทิพย์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 160
นางกาญจนา จุ่มแก้ว 01-05-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 579
น.ส.บุณฑริกา ทิพย์สอน 01-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1101
น.ส.ศิรินภา พานทอง 18-12-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 151
นายธนกฤต คำวงค์ปิน 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 258
น.ส.ลภาวรรณ วรพันธ์ 18-12-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 152
นายพรเทพ ไชยวุฒิ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 159
นายเกรียงศักดิ์ ภูดีทิพย์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 160
น.ส.ปรางทิพย์ อินทนนท์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 163
น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว 01-12-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 885
น.ส.รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง 01-03-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 158
นางกาญจนา จุ่มแก้ว 01-05-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 579
น.ส.สาวิตรี ทิพนี 01-03-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 157
นายประทีป สุขสมัย 01-05-2561 ข้าราชการ ข417
นางสาวอนุชิดา วงศ์ชื่น 01-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 769
น.ส.สาวิตรี ทิพนี 01-03-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 157
น.ส.ลภาวรรณ วรพันธ์ 18-12-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 152
น.ส.ศิรินภา พานทอง 18-12-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 151
นายณัฐพล อาจิน 15-09-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 162
น.ส.ดรุณี สุริยศ 01-04-2562 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายปฏิพล ชัยเทพ 01-08-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 164
นายณัฐพล อาจิน 15-09-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 162
นายนันทวัฒน์ รักษ์เผ่าสุวรรณ 01-11-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 150
น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว 01-12-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 885
นายสัพพะโชติ์ ใจบาน 09-01-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 165
ว่าที่ ร.ต. หญิงศิรินภา อ้ายเสาร์ 03-04-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 746
นางกาญจนา จุ่มแก้ว 01-05-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 579
นางพิมพร มะโนชัย 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข411
นางคนึงนิตย์ กอนแสง 18-07-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 147
น.ส.สุภาภรณ์ อินต๊ะชัย 20-11-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 286
น.ส.สาวิตรี ทิพนี 01-03-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 157
น.ส.รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง 01-03-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 158
นายสุทธิพงศ์ พวงทอง 23-04-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 161
นายประทีป สุขสมัย 01-05-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย ข417
น.ส.ดรุณี สุริยศ 01-04-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290