แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.เกศณี จิตรัตน์ 12-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 077
นายไกรธี มณีฝั้น 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 022
นายยุทธนา ชำนาญ 01-06-2560 ลูกจ้างประจำ ล171
นางวิไลวรรณ สถาพรศรีสวัสดิ์ 15-01-2552 พนักงานราชการ 068
นางวิไล เจริญอรุณวัฒนา 15-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 873
น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ 21-06-2562 พนักงานราชการ 762
น.ส.บัวลอย ธิยัน 01-03-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 299
นายนิคม สุทธา 01-02-2555 พนักงานราชการ 987
นายไพศาล โพธินาม 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 386
น.ส.อัมภา สันทราย 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 387
น.ส.พิมลสิริ แสงสุวรรณ 25-05-2553 พนักงานราชการ 004
น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 389
นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 460
น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาราช 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 615
นางวิไล เจริญอรุณวัฒนา 15-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 873
น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง 25-11-2556 พนักงานราชการ 1097
น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 762
นายนิคม สุทธา 01-02-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 987
นางวิไล เจริญอรุณวัฒนา 15-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 873
น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง 25-11-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1097
นายภูมิพัฒน์ โชติหิรัญกัญจน์ 01-08-2557 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพงษ์ มหาไม้ 01-08-2556 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายณัฐวุฒิ เครือฟู 10-09-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 902
น.ส.ฉวีวรรณ ธงงาม 01-10-2557 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์ 01-09-2557 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.พัชรี ดำรงค์ 04-01-2555 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.รัญรณา ขยัน 01-08-2562 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 903
น.ส.บัวลอย ธิยัน 01-03-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 299
น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 762
น.ส.ปรียานุช สุขอัตตะ 09-01-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.ปรัชวัน อ่อนคง 01-05-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.นันทิกานต์ แก้วไทรนันท์ 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายปริญรัฐ กาบจันทร์ 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นางเรวดี ปุดอินทร์ 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายวรวิทย์ ทรงคำ 02-05-2559 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นางทวีพร คำพินิจ 02-05-2559 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.จิดาภา สร้อยโพธิคุณ 01-07-2559 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.รัญรณา ขยัน 01-08-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 903
น.ส.รุจิราวรรณ ขันติ 03-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายเศรษฐทรัพย์ ลิ้มรังสรรค์ 03-10-2559 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายยุทธนา ชำนาญ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ล171
น.ส.ศศินันท์ สุขอัตตะ 02-10-2560 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.ศรัญญา อุทธิยาเส้า 02-10-2560 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.ศุภนิดา คำเกลี้ยง 16-11-2560 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.นนทลิการ์ มีนิสัย 01-10-2561 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.อริยา วงค์ชนินท์ 01-10-2561 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
นายเกียรติศักดิ์ ทาสูน 01-10-2561 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.กนกวรรณ ทาแดง 02-01-2562 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.รัญรณา ขยัน 01-08-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 903
นายไกรธี มณีฝั้น 21-06-2562 พนักงานราชการ 022
นายไกรธี มณีฝั้น 21-06-2562 พนักงานราชการ 022
น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 762
น.ส.ณัฏกฤตา สันทราย 01-10-2561 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290